Aanmelden Op het moment dat u een afspraak hebt gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat tijdens het intake gesprek. Dit zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van het intake gesprek zal bepaald worden of er een behandeling mogelijk is en vervolgens een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.
Bij uw eerste behandeling kunnen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast tekent u een behandelovereenkomst waarin uw rechten omtrent de behandelingen zijn opgenomen.

 

Afmelden Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een telefonisch bericht in te spreken maar u kunt ons uiteraard ook per mail op de hoogte stellen. Wanneer dit niet tijdig en zonder geldige reden gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.

Afspraken

 • Wanneer u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden en kunt u in de wachtkamer van het Medisch Centrum Lisse plaatsnemen. Uw therapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.

Wachtlijst en wachttijden De Praktijk werkt niet met een wachtlijst en streeft er naar cliënten zo snel mogelijk te plaatsen in de agenda. In de Praktijk wordt zoveel mogelijk op tijd gewerkt, echter is het wel eens mogelijk dat u iets later wordt binnengeroepen voor uw behandeling. Dit zal echter zo min mogelijk ten koste gaan van uw behandeling.

Uw polisvoorwaarden De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij onvoldoende inzicht kunnen hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut.
 • Indien u zonder geldige reden niet op de afgesproken tijd verschijnt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen. In overleg kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
 • Betaling voor de diensten geschiedt uitsluitend per pin, tikkie of contant

Privacyverklaring Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Daarnaast kan uw dossier ook gegevens bevatten die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door:

 • zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens, en
 • te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Indien nodig worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s, waarnemers of stagiaires en worden extra maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website.

Alleen uw behandelaar heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Na uw expliciete toestemming kunnen ook de waarnemer (bij afwezigheid van behandelaar) en/of stagiair(e)s voor beperkte duur en alleen waar nodig toegang krijgen tot uw dossier. Zij zijn allen gebonden door de wettelijke geheimhoudingsplicht. In ons privacybeleid vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden hierin specifiek benoemd.

 

Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

(contact-) Gegevens Zorgverlener:
Verantwoordelijk voor gegevensbescherming: Xilan Yuan (acupuncturist)
Xiacupunctuur
Nassaustraat 31 (Medisch Centrum Lisse)
2161 RJ, Lisse
0645301955
info@xiacupunctuur.nl
 
Doel gegevensvastlegging
 
 • Behandeling met TCM Acupunctuur;
 • Administratie, maken van afspraken;
 • Innen van consult kosten;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte).
 
Wij noteren in uw dossier
 
Persoonsgegevens
 • Naam, adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Medische gegevens;
 • Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport);
 • Contactgegevens van de huisarts, medisch specialist c.q. paramedicus.
Bij minderjarigen < 16 jaar
 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders.
 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd.
Bewaartermijn dossier
 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO).
 
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 

 • Om (na uw expliciete toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar
 • Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt hiervoor expliciet om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

 

 • Uw naam, adres, woonplaats;
 • Uw klantnummer en/of geboortedatum;
 • Uw polisnummer ziektekostenverzekering;
 • Mogelijk BSN;
 • De datum van de behandeling;
 • Korte omschrijving van de behandeling;
 • De kosten van het consult.
 
Uw rechten

 

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut en bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Wij wijzen u op ons privacybeleid, welke u kunt vinden onder de algemene voorwaarden
Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener:
 • Waarnemend collega

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen
 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer, digitale gegevensdragers, etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)
 
Meldplicht datalekken
 • Wij beschikken over een protocol datalekken
 
Overig
 • Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen (in het bijzonder WGBO, Wkkgz en AVG)
 
Eigendommen
 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van uw eigendommen
 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, brommer, fiets)

 

Hygiëne We verwachten dat u als cliënt de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Niet roken Binnen de Praktijk (wachtkamer, behandelruimte en oefenruimte) mag niet worden gerookt.

Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan in wachtkamer, behandelruimte en oefenruimte aangezien mensen met een allergie voor huisdieren de Praktijk ook zonder gezondheidsklachten moeten kunnen bezoeken.

Respect en toegankelijkheid De Praktijk is rolstoeltoegankelijk.
In onze Praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij verwachten dat onze cliënten deze filosofie respecteren.

Klachtenregeling Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw klacht. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij de klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisaties, de NVA, terecht.